vedtægter

Vedtægter for Haderslev Frimærkeklub


 • 1: Klubbens Navn, hjemsted og tilhørsforhold.
  Klubbens navn er Haderslev Frimærkeklub. Klubben er stiftet i november 1922 og har hjemsted i Haderslev Kommune og omegn.
  Klubben er tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund (DFF)
 • 2: Formål
  Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til frimærker og filateli.
  Formålet realiseres ved:At der i vinterhalvåret afholdes medlemsmøder. På møderne kan drøftes de sager, der har klubbens og dens medlemmers
  interesse. Der kan afholdes foredrag, vises lysbilleder, film, bytteaftener, auktioner mv. Bestyrelsen fastsætter de nærmer regler for evt. auktioner eller
  lign. salg.
  Endvidere realiseres formålet ved at der tilbydes medlemmerne at kunne deltage i en dubletcirkulation. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for
  deltagelse i dubletcirkulationen, og såfremt et medlem ønsker at deltage heri skal disse regler overholdes.
  Endelig kan klubben have tilknyttet en selvstændig ungdomsafdeling.

  § 3: Medlemskab
 • 3.1 Optagelse
  Som medlem kan enhver, der anerkender og overholder klubbens formål optages.
  Som A-medlem kan alle optages.
  Som C-medlem kan personer, der allerede er A-medlem af en anden DFF-klub, optages. Endvidere kan personer med fast
  bopæl i udlandet optages som C-medlem.
  Som B-medlem kan de medlemmer, der er registreret som B-medlem ved disse vedtægters vedtagelse fortsætte med denne
  særstatus. Der kan ikke optages nye B-medlemmer.
  Anmodning om medlemskab sker til et af bestyrelsens medlemmer.
  Et medlemskab er kun gyldigt når bestyrelsens godkendelse foreligger. Ved indmeldelsen modtager medlemmet et eksemplar af klubbens vedtægter.
  Ved indmeldelse i anden halvdel af regnskabsåret betales halvt kontingent for dette regnskabsår.
  Medlemskab er gældende fra det halvår, hvori medlemskab er indgået
 • 3.2 Æresmedlemmer
  Medlemmer eller andre, der har gjort sig ganske særligt fortjent hertil eller ved en usædvanlig indsats for filatelien og / eller klubben, kan efter motiveret
  indstilling til bestyrelsen, udnævnes til æresmedlem.
  Bestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt indstillingen bør imødekommes. I benægtende fald underrettes indstilleren.
  En af bestyrelsen godkendt indstilling skal derpå forelægges på en ordinær generalforsamling.
  Æresmedlemmer er kontingent fri.
 • 3.3 Udmeldelse
  Ønsker et medlem at udmelde sig af klubben, skal dette ske skriftligt til kassereren senest 31. december, for at kunne få virkning fra det efterfølgende
  kalenderår.
 • 4 Generalforsamlingen
  Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Generalforsamlingen er, når det ikke drejer sig om klubbens
  opløsning, beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer og ledes i overensstemmelse med klubbens love af den af forsamlingen valgte dirigent.
  Enhver beslutning, bortset fra ændring af vedtægterne eller foreningens opløsning er gyldig, når den får flertallet af de afgivne stemmer.
  Afstemning sker ved håndsoprækning, men skal, såfremt et medlem forlanger det, ske skriftligt.
  Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Ordinær generalforsamling afholdes i januar/februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
  Kun medlemmer kan vælges til bestyrelsen og andre tillidsposter og ingen kan vælges uden at være til stede eller skriftligt at have givet tilsagn om at lade sig vælge. Såfremt der ved valg til bestyrelse eller andre tillidshverv opstilles flere kandidater end der skal vælges, skal valget ske skriftligt.
  Hvert medlem har én stemme, og må ikke være i kontingent restance.
  Den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder beretning fra en evt. ungdomsafdeling.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
      Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse og suppleant til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 2 uger forud for afholdelsen.
Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages skriftligt varsel til hvert enkelt medlem og skal når mindst 15
medlemmer til bestyrelsen indgiver en skriftlig motiveret begæring herom, indkaldes med samme varsel senest 14 dage efter begæringens fremkomst.

 • 4.1
  Et af dirigenten og formanden godkendt referat af generalforsamlingen bringes til medlemmernes kendskab senest 2 måneder efter mødets
  afholdelse, ved fremlæggelse på en klubaften og på klubbens hjemmeside.
 • 5 Kontingent
  Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for A, B og C medlemmer og betales forud.
  Kassereren sørger for opkrævning af skyldige kontingenter efter bestyrelsens retningslinjer.
  Beslutninger om kontingentforhøjelser, der alene skyldes kontingentforhøjelse til Danmarks Filatelist Forbund, træffes administrativt af bestyrelsen.
 • 6 Ledelse
 • 6.1 Bestyrelse
  Bestyrelsen varetager klubbens ledelse. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen på den årlige generalforsamling. 3
  medlemmer afgår i ulige år og de øvrige i lige år. Genvalg kan finde sted.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv, der kan nedsættes udvalg ved større arrangementer som kræver en ekstra indsats af klubbens bestyrelse.
  Valg af suppleant til bestyrelsen sker for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.
 • 6.2 Regnskab
  Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
  Kassereren udarbejder løbende regnskab, varetager og opbevarer foreningens midler efter bestyrelsens anvisninger.
  Foreningens regnskab revideres af en revisor/revisorsuppl. valgt af generalforsamlingen for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.
 • 6.3 Tegningsret
  Både formanden og kassereren har foreningens tegningsret overfor pengeinstitut og lignende.
 • 7 Vedtægtsændringer.
  Vedtægts ændringer kræver fremmøde af mindst 50 % af klubbens medlemmer og skal vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte. Opnås det fornødne fremmøde ikke, skal bestyrelsen med mindst 14 dages varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvorpå vedtægtsændring kan vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.
  Forslag til vedtægtsændring skal være udsendt til klubbens medlemmer forud for generalforsamlingen.
 • 8 Klubbens opløsning eller sammenlægning med en anden klub
  Klubben kan kun opløses, når mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er et sådant antal medlemmer ikke
  til stede, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling kan tidligst finde sted 14 dage og senest en måned efter den generalforsamling, hvor forslaget om opløsning ikke blev vedtaget. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Tilsvarende regler gælder såfremt klubben skal sammenlægges med en anden klub.

Ved klubbens opløsning skal den vedtagende generalforsamling tage bestemmelse om klubbens midler og ejendele. Ved en sammenlægning overføres klubbens aktiver og passiver til den nye klub.
Ved foreningens opløsning kan generalforsamlingen vedtaget at stille foreningen i bero i 2 år. Hvis Haderslev Frimærkeklub efter de 2 år opløses, skal foreningens midler tilfalde De Danske Julemærkehjem / Julemærkehjemmet Kollund.

Disse vedtægter er vedtaget på klubbens ekstra ordinære generalforsamling onsdag den 12 februar 2014, og afløser de hidtil gældende ved flere lejligheder reviderede vedtægter, senest den 18. januar 1999 og 1. marts 2004 og 18. feb 2014.

Dirigent: Peter Nørgaard
Haderslev den. 6/2-2019

Realisation mm. ved et medlems død kan klubbens bestyrelse tilbyde at vurdere og evt. være behjælpelig med at realisere medlemmets samling og evt. øvrige filatelistiske materiale